Mapowanie genu wywołującego rodzinną gorączkę śródziemnomorską na krótszym ramieniu chromosomu 16 ad 5

Ponieważ nasz zespół rodzin obejmował kilka spokrewnionych par, testowaliśmy pod kątem homozygotyczności w D16S84 i hemoglobiny . u dotkniętych chorobą członków tych rodzin. Dwa małżeństwa wujek-siostrzenica pokazano na rycinie 3. W rodzinie 25 oboje rodzice byli heterozygotyczni pod względem obu markerów; dotknięty syn był homozygotyczny dla dwóch markerów, podczas gdy nienaruszeni synowie byli heterozygotyczni dla obu. W tym przykładzie segment chromosomu 16 zawierający gen rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej, allel A z D16S84 i allel E hemoglobiny . wydawał się dziedziczony jako jednostka prawdopodobnie pochodząca od wspólnego przodka. Ponieważ dotknięty syn musiałby mieć dwie kopie genu choroby dla tego zaburzenia recesywnego, przejrzał także dwie kopie powiązanych alleli D16S84 i hemoglobiny .. U czterech potomstwa z rodziny 75 homozygotyczność dla allelu B z D16S84 była związana z rodzinną gorączką śródziemnomorską. W tej rodzinie gen choroby, allel B z D16S84 i allel D hemoglobiny . były prawdopodobnie obecne razem na pojedynczym chromosomie przodków. Tylko jedno z dwóch dotkniętych potomstwa było homozygotyczne wobec hemoglobiny .; syn z genotypem DE reprezentuje rekombinację między allelem D hemoglobiny ojcowskiej a genem podatności na chorobę. Pomaga to zdefiniować kompleks hemoglobiny . jako telomeryczną granicę genu dla rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej.
Jak pokazano na ryc. 3, wszystkie trzy dotknięte potomstwem małżeństw wuja nieletnich były homozygotyczne pod względem D16S84, a dwie z trzech były homozygotyczne pod względem hemoglobiny .. Nasz panel zawierał również sześć małżeństw z pierwszego kuzyna, które dały 16 poszkodowanym potomkom. W przypadku D16S84 tylko sześć potomków tych skojarzeń miało charakter informacyjny, ale wszystkie sześć było homozygotycznych. W przypadku wysoce polimorficznego markera 5 HVR 15 potomstwa małżeństw z pierwszego kuzyna miało charakter informacyjny; 12 było homozygotycznych. W związku z tym całkowita liczba chorych dzieci obu rodzajów małżeństw pokrewnych, które były homozygotyczne względem hemoglobiny ., wynosiła 14 (z 18 osób, które miały charakter informacyjny). Biorąc pod uwagę te same rodzicielskie allele hemoglobiny w porównywalnych rodzinach niezwiązanych z mózgiem, spodziewalibyśmy się tylko sześciu homozygotycznych dotkniętych potomstwem. Jak można się było spodziewać, gdy jedna rodzina zawierała wiele poszkodowanych potomstwa, były one homozygotyczne pod względem tego samego allelu w całym teście.
Dyskusja
W raporcie tym przedstawiamy dowody na to, że gen powodujący rodzinną gorączkę śródziemnomorską u Żydów niebędących aszkenazyjami znajduje się w subtelomerycznym regionie krótkiego ramienia chromosomu 16. Zidentyfikowaliśmy markery w tym regionie, które dają dwupunktowe oceny jod daleko przekraczające poziom wymagany do wykazania powiązania. Wcześniejsza analiza 108 markerów na innych chromosomach nie pozwoliła zidentyfikować żadnego innego locus z dwupunktową oceną lod spełniającą to kryterium.13 14 15 Wynik punktowy wielopunktowy 19,86 wskazuje, że szanse na lokalizację genu dla rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej wskazują. na chromosomie 16 są prawie 1020: 1. Co więcej, dane wielopunktowe umieszczają gen nieznacznie centromerowy do markera D16S84.
Nasze dane ilustrują również zjawisko homozygotyczności loci dla potomstwa wsobnego z chorobami recesywnymi.31 Gdy użyto wysoce polimorficznej sondy hemoglobiny ., tylko 4 z 18 dotkniętych potomstwa wsobnego nie było homozygotami
[hasła pokrewne: przychodnia gdynia żwirki i wigury, grant jankowice, remondis pszczyna ]