Sentinel-Node Biopsja w czerniaku

Wyniki próby przeprowadzonej przez Mortona i in. (Wydanie 28 września) z biopsją węzła wartownika u pacjentów z czerniakiem nie wykazuje korzyści z przeżycia przy natychmiastowej limfadenektomii z trzech powodów. Po pierwsze, w węźle wartowniczym pojawiły się fałszywie dodatnie wyniki (maleńkie złogi czerniaka nie są przeznaczone do przejścia do wyczuwalnego nawrotu węzłowego, który jest zastępczą miarą przeżycia). Ponieważ nie było istotnej różnicy w przeżyciu między badanymi grupami od czasu randomizacji, tylko 119 pacjentów w grupie biopsji miało mieć wyczuwalne nawroty węzłowe; tych pacjentów, 26 zostało już zidentyfikowanych. W związku z tym 29 pacjentów z pozytywnym wynikiem biopsji węzła wartowniczego nie spodziewa się nawrotu, co oznacza, że 24% pacjentów, u których uzyskano wyniki biopsji, poddano niepotrzebnej limfadenektomii. Read more „Sentinel-Node Biopsja w czerniaku”

Selektywne modulatory receptora estrogenu: nowa marka leków multitarnych

W połowie lat osiemdziesiątych odkryto, że niesteroidowe antyestrogeny tamoksyfen i raloksyfen (wówczas znane jako keoksyfen) mogą włączać (działanie estrogenowe) lub wyłączać (działanie antyestrogenowe) odpowiedzi w miejscach docelowych estrogenu w organizmie. To odkrycie wywołało koncepcyjną zmianę w farmakologii, która otworzyła drzwi do badań potencjału klinicznego leków, które obecnie nazywa się selektywnymi modulatorami receptora estrogenu (SERM) w zapobieganiu rakowi piersi, osteoporozie i innym chorobom u kobiet. Dwadzieścia lat później weteran SERM tamoksyfen jest nadal stosowany w leczeniu i zapobieganiu raka piersi (działanie antyestrogenowe), ale raloksyfen, nieudany lek na raka piersi, został na nowo opracowany jako SERM i jest stosowany w leczeniu i zapobieganiu osteoporozie (działanie estrogenowe). Co najważniejsze, raloksyfen jest szczególnie skuteczny w zapobieganiu rakowi piersi u kobiet po menopauzie z normalnym i wysokiego ryzyka. Koncepcja SERM działa. Read more „Selektywne modulatory receptora estrogenu: nowa marka leków multitarnych”

Rola prognostyczna podpisu genetycznego w komórkach nowotworowych piersi nowotworowych ad 7

Normalny nabłonek sutka oraz nienadorientyczne komórki raka piersi w porównaniu z prawidłowym nabłonkiem piersi). Profile ekspresji genów wytworzone z nowotworowych komórek raka sutka były ściślej związane z wynikiem, niż profile ekspresji genów generowane z nietoutogennych komórek raka sutka (P <0,05) (patrz Figura 6 w Dodatku Aneks). Ryc. 3. Ryc. Read more „Rola prognostyczna podpisu genetycznego w komórkach nowotworowych piersi nowotworowych ad 7”

Kliniczne i molekularne spektrum genetyczne wrodzonego niedoboru receptora leptyny cd

Różnice między grupami porównano przy użyciu niesparowanego t-Studenta. Wszystkie podane wartości P pochodzą z testów dwustronnych, a wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Wyniki
Wykrywanie mutacji i badań rodzinnych
Tabela 1. Tabela 1. Mutacje receptora leptyny u osób z ciężką otyłością o wczesnym początku. Read more „Kliniczne i molekularne spektrum genetyczne wrodzonego niedoboru receptora leptyny cd”

Kliniczne i molekularne spektrum genetyczne wrodzonego niedoboru receptora leptyny cd

Różnice między grupami porównano przy użyciu niesparowanego t-Studenta. Wszystkie podane wartości P pochodzą z testów dwustronnych, a wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Wyniki
Wykrywanie mutacji i badań rodzinnych
Tabela 1. Tabela 1. Mutacje receptora leptyny u osób z ciężką otyłością o wczesnym początku. Read more „Kliniczne i molekularne spektrum genetyczne wrodzonego niedoboru receptora leptyny cd”

Tympanostomijne rurki i wyniki rozwojowe w wieku 9 do 11 lat cd

Dzieci z okresowym wysiękiem o określonej proporcji dłuższego okresu również były uprawnione, jak to opisano wcześniej.5 Na przykład, dzieci były kwalifikujące się, jeśli miały wysięk obustronny przez co najmniej 67% z poprzedniego 180-dniowego okresu lub jednostronnego wysięku na co najmniej 67% z poprzedniego 270-dniowego okresu. W sumie 429 dzieci, które spełniły jedno z tych kryteriów i których rodzice lub opiekunowie udzielili pisemnej świadomej zgody, podzielono na straty według miejsca praktyki, wieku (w kategoriach 6-miesięcznych) oraz tego, czy dzieci spełniały kryteria kwalifikowalności na podstawie wysięk jednostronny. Następnie przydzielono je losowo, w obrębie tych warstw i w zrównoważonych blokach czwórki dzieci, w celu natychmiastowego wprowadzenia rurek tympanostomijnych (grupa wczesnego leczenia) lub 6 miesięcy później, jeśli utrzymywał się obustronny wysięk lub 9 miesięcy później, jeśli utrzymywał się jednostronny wysięk ( grupa opóźnionego leczenia). Dzieci, u których nie uzyskano zgody na randomizację, leczono zgodnie z rodzicielskim wyborem i stosowano je przez cały czas trwania badania. W ciągu pierwszych 12 miesięcy po randomizacji 45% dzieci z grupy z opóźnionym leczeniem miało wysięk ucha środkowego przez ponad 50% dni, w porównaniu z 14% dzieci z grupy wczesnego leczenia.5 Podgrupa dzieci niezdolnych do losowania
Wylosowaliśmy podgrupę 241 dzieci, aby przedstawić charakterystykę demograficzną badanej populacji jako całości i przedstawić spektrum dzieci, od tych bez wysięku z ucha środkowego do tych o czasie trwania wysięku, których brakowało kryteria losowości. Read more „Tympanostomijne rurki i wyniki rozwojowe w wieku 9 do 11 lat cd”

Rozszerzanie priorytetów – przeciwstawianie się przewlekłej chorobie w krajach o niskim dochodzie ad

Tego typu inicjatywy mogą być szczególnie atrakcyjne dla podmiotów finansujących, które preferują rozwiązania technologiczne, oraz dla decydentów, którzy ustalają priorytety finansowania i chcą tego rodzaju stałych wyników, które mogą wynikać ze skutecznych szczepień. Z kolei niezakaźne chroniczne schorzenia na ogół wymagają ciągłego leczenia przez wiele lat, co może zmniejszyć ich atrakcyjność dla sponsorów. Ich przewlekły charakter zwiększa jednak ich wpływ na rodziny, ponieważ kosztowne długoterminowe leczenie pochłania oszczędności i często wymaga od członka rodziny opuszczenia szkoły lub pracy, aby zostać opiekunem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że kraje takie jak Chiny, Indie i Rosja mogą stracić 200 miliardów dolarów do 550 miliardów dolarów w swoim produkcie krajowym brutto w ciągu najbliższych 10 lat z powodu chorób serca, udaru mózgu i cukrzycy.2 Sympatia jest także potężnym motorem opinii publicznej i finansowania. Kiedy celebrytka trzyma dziecko z AIDS, rozdzierające fotografie generują uwagę, współczucie i darowizny. Read more „Rozszerzanie priorytetów – przeciwstawianie się przewlekłej chorobie w krajach o niskim dochodzie ad”

Hamowanie mikrosomalnego białka przenoszącego triglicerydy w rodzinnej hipercholesterolemii cd

Wszyscy pacjenci otrzymywali standardowe multiwitaminy, które dostarczały 100% referencyjnego spożycia dla wszystkich witamin i minerałów. MRI wątroby
Badanie MRI wątroby wykonano w punkcie wyjściowym, po 4 tygodniach w każdej dawce i po 4 tygodniach po odstawieniu leku, za pomocą technik MRI z przesunięciem chemicznym, które wykazały dokładną ocenę zawartości tłuszczu w wątrobie.15,16 Wszystkie ilościowe pomiary MRI zawartości tłuszczu w wątrobie były wykonywane przez pojedynczego radiologa, który nie był świadomy stanu klinicznego pacjentów i wyników czynności wątroby.
Analiza laboratoryjna
Krew była pobierana przy każdej wizycie po 12-godzinnym poście. Podczas każdej wizyty wykonywano również standardowy panel metaboliczny, pełną morfologię krwi i standardową analizę moczu. Analizy lipidów i lipoprotein osocza przeprowadzono w laboratorium lipidowym znormalizowanym przez Centers for Disease Control and Prevention. Read more „Hamowanie mikrosomalnego białka przenoszącego triglicerydy w rodzinnej hipercholesterolemii cd”

Sorafenib w zaawansowanym raku nerkowokomórkowym z wyraźną komórką ad

Sorafenib jest ukierunkowany na szlaki w dół od VEGF i TGF-a.1 Przeprowadziliśmy badanie fazy 3, podejścia terapeutyczne w globalnej próbie oceny raka nerki (TARGET), w celu określenia wpływu sorafenibu na przeżycie wolne od progresji i całkowite przeżycie u pacjentów z zaawansowanego raka nerkowokomórkowego z wyraźnymi komórkami, u którego nie powiodła się poprzednia terapia ogólnoustrojowa. Metody
Pacjenci
Kwalifikujący się pacjenci mieli co najmniej 18 lat i mieli potwierdzony histologicznie przerzutowy, jasnokomórkowy rak nerkowokomórkowy, który postępował po jednym leczeniu systemowym w ciągu poprzednich 8 miesięcy. Dodatkowymi kryteriami kwalifikacyjnymi były status wykonania 0 lub na podstawie kryteriów Wschodniej Współpracy Onkologicznej; o statusie pośredniego ryzyka lub niskiego ryzyka, zgodnie z prognostyczną wartością prognostyczną w skali Memorial Sloan-Kettering Cancer Center12; średnia długość życia wynosząca co najmniej 12 tygodni; odpowiedni szpik kostny, wątroba, trzustka i funkcja nerek; a czas protrombinowy lub czas częściowej tromboplastyny jest mniejszy niż 1,5-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu. Wykluczono pacjentów z przerzutami do mózgu lub wcześniejszą ekspozycją na inhibitory szlaku VEGF.
Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Read more „Sorafenib w zaawansowanym raku nerkowokomórkowym z wyraźną komórką ad”

Kliniczna anestezjologia Dripps / Eckenhoff / Vandam Wprowadzenie do znieczulenia

Po raz pierwszy nabywcy podręczników do anestezjologii muszą wybierać spośród dziesiątek konkurencyjnych tytułów, od podręczników piórkowych po średnie ciężkie tytuły twarde do ciężkich zestawów wielotomowych. Nowy kandydat w kategorii lekkiej, przenośnej, G. Edward Morgan i Kliniczna Anestezjologia Maged Mikhail rzuca wyzwanie ósmej edycji weterana, Dripps / Eckenhoff / Vandam Wprowadzenie do znieczulenia. Panel sędziów studenckich dołącza do mnie, oświadczając, że są oni równomiernie dobrani. Polecamy obie książki. Read more „Kliniczna anestezjologia Dripps / Eckenhoff / Vandam Wprowadzenie do znieczulenia”