Hamowanie mikrosomalnego białka przenoszącego triglicerydy w rodzinnej hipercholesterolemii cd

Wszyscy pacjenci otrzymywali standardowe multiwitaminy, które dostarczały 100% referencyjnego spożycia dla wszystkich witamin i minerałów. MRI wątroby
Badanie MRI wątroby wykonano w punkcie wyjściowym, po 4 tygodniach w każdej dawce i po 4 tygodniach po odstawieniu leku, za pomocą technik MRI z przesunięciem chemicznym, które wykazały dokładną ocenę zawartości tłuszczu w wątrobie.15,16 Wszystkie ilościowe pomiary MRI zawartości tłuszczu w wątrobie były wykonywane przez pojedynczego radiologa, który nie był świadomy stanu klinicznego pacjentów i wyników czynności wątroby.
Analiza laboratoryjna
Krew była pobierana przy każdej wizycie po 12-godzinnym poście. Podczas każdej wizyty wykonywano również standardowy panel metaboliczny, pełną morfologię krwi i standardową analizę moczu. Analizy lipidów i lipoprotein osocza przeprowadzono w laboratorium lipidowym znormalizowanym przez Centers for Disease Control and Prevention. Poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu o dużej gęstości (HDL) i poziomy triglicerydów mierzono enzymatycznie na autoanalizatorze (Cobas Fara II, Roche Diagnostic Systems) z odczynnikami z Sigma Chemical Co. Poziomy VLDL i cholesterolu LDL określano przy użyciu beta- kwantyfikacja i standardowy protokół Lipid Research Clinics zmodyfikowany przez Cole a i in. 17 Poziomy apolipoprotein B i AI mierzono za pomocą odczynników z Wako Chemicals USA, a poziomy Lp (a) lipoprotein mierzono odczynnikami z Diasorin on a Cobas Automatyczny analizator Fara II. Poziomy podklas lipoprotein oznaczono za pomocą spektroskopii protonowego rezonansu magnetycznego, jak opisano wcześniej.18
Badania kinetyki
Przed rozpoczęciem badania trzech pacjentów (Pacjenci 4, 5 i 6) uczestniczyło w badaniu kinetyki w celu zbadania metabolizmu lipoprotein zawierających apolipoproteinę B u pacjentów z homozygotyczną rodzinną hipercholesterolemią.19 W celu zbadania in vivo mechanizmu działania BMS-a 201038, powtórzyliśmy badanie kinetyczne u tych pacjentów pod koniec 4-tygodniowego okresu w najwyższej dawce (1,0 mg na kilogram na dzień), stosując identyczne metody (endogenne znakowanie deuterowaną leucyną).
Analiza statystyczna
Porównania statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania SAS (wersja 8.2, SAS Institute). Zmienne ciągłe, które nie były normalnie rozproszone, takie jak poziomy triglicerydów na czczo, zostały odpowiednio przekształcone, aby spełnić założenia kolejnych testów statystycznych. Zmienne ciągłe analizowano za pomocą sparowanych t-testów dla zmian w czasie lub testu podpisu Wilcoxona, odpowiednio. Odsetki analizowano za pomocą testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera, gdy spodziewane liczby komórek były mniejsze niż 5. W przypadku porównań w obrębie pacjenta z czasem stosowaliśmy test McNemara, wraz z dopasowanymi ilorazami szans i 95% przedziałami ufności. Wszystkie wartości P obliczono z dwustronnych testów, a wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną.
Wyniki
Badaj pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów w badaniu. Charakterystykę sześciu badanych pacjentów podczas badań przesiewowych przedstawiono w tabeli 1. Czterech pacjentów (pacjenci 1, 3, 5 i 6) zostało uznanych za negatywne w stosunku do receptora LDL na podstawie homozygotyczności pod względem znanej utraty funkcji LDL – mutacje receptorów.1,2 Piąty (pacjent 2) okazał się być negatywny względem receptora na podstawie fenotypu i aktywności receptora LDL w fibroblastach skóry
[hasła pokrewne: mickey garage, grześ nawojowa, dzierzęcki ]