Mapowanie genu wywołującego rodzinną gorączkę śródziemnomorską na krótszym ramieniu chromosomu 16

Rodzinna gorączka śródziemnomorska jest zaburzeniem charakteryzującym się okresowymi atakami gorączki z bólem brzucha, zapaleniem opłucnej lub zapaleniem stawów; jego objawy nie są widoczne między atakami. Ta odziedziczona choroba autosomalnie recesywna dotyka przede wszystkim członków populacji nieżydarskich Żydów, Armeńczyków, 2 Turków, 3 i Bliskiego Wschodu Arab4. Częstotliwość występowania genu choroby wśród tych populacji jest wyjątkowo wysoka, osiągając na 22 wśród Żydów w Afryce Północnej i na 14 wśród Ormian w Los Angeles.5. Do czasu wprowadzenia profilaktyki z codzienną doustną kolchicyną zaburzenie to było główną przyczyną amyloidozy. z niewydolnością nerek wśród Turków i nie-aszkenazyjskich Żydów.1, 3, 6 Ataki rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej charakteryzują się masowym napływem leukocytów wielojądrzastych do dotkniętych tkanek.1 Jednakże biochemiczne i molekularne przyczyny tego zaburzenia nie są znane. Matzner i wsp. zaproponowali, że może to być spowodowane niedoborem inhibitora piątego składnika dopełniacza, 7, 8, ale białko inhibitora jest niecałkowicie scharakteryzowane, a gen, który koduje to białko, nie został sklonowany.9 Gen rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej nie jest wyraźnie związany z kompleksem HLA.10, 11
Aby zbadać molekularne podstawy choroby, podjęliśmy podejście odwrotnej genetycznej podobne do strategii stosowanej do identyfikacji genów powodujących mukowiscydozę i kilku innych zaburzeń genetycznych.12 Przebadaliśmy DNA 27 dotkniętych izraelskich rodzin pod kątem powiązania między chorobą a chorobą. gen podatności i znane markery genetyczne. Przed podanymi tutaj badaniami zbadano ponad 100 markerów z 20 z 23 par ludzkich chromosomów.13, 14 Nasze dane wykluczyły liczbę kandydujących genów, 15 oraz ponad jedną trzecią ludzkiego genomu, jako miejsca genu dla rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej. Mieliśmy wstępne dowody na związek z chromosomem 17, ale nie byliśmy w stanie go potwierdzić.13, 14 Dlatego zwróciliśmy naszą uwagę na regiony chromosomalne, które jeszcze nie zostały ocenione. W niniejszym raporcie przedstawiamy wyniki uzyskane za pomocą dwóch markerów na krótszym ramieniu chromosomu 16.
Metody
Badanie rodzin
Rodziny rekrutowano z kliniki w Sheba Medical Center, Tel-Hashomer, Izrael. Komitet Eksperymentacyjny w tej instytucji zatwierdził badanie, a uczestnicy wyrazili świadomą zgodę. Prezentowane tu dane dotyczą 27 izraelskich rodzin pochodzenia północnoafrykańskiego i irackiego, które łącznie liczyły 180 członków; 87 członków miało rodzinną gorączkę śródziemnomorską, która została zdiagnozowana zgodnie z ustalonymi kryteriami klinicznymi1. Nienaruszeni członkowie zostali włączeni do badania tylko, jeśli mieli więcej niż 20 lat, ponieważ penetrance choroba osiąga 90 procent w tym wieku w naszej populacji badania.1. zostało potwierdzone wieloma wysoce polimorficznymi markerami DNA. Dziesięć rodzin w tym panelu było spokrewnionych, w tym sześć małżeństw pierwszego kuzyna (16 chorych potomków) i dwa małżeństwa wujek-siostrzenica (3 poszkodowane potomstwo).
Dwadzieścia mililitrów krwi uzyskano od każdej osoby i leczono heparyną; limfocyty krwi obwodowej unieśmiertelniono wirusem Epsteina-Barra zgodnie ze standardowymi technikami.16
Sondy DNA
Plazmidowy DNA dla pCMM65 (D16S84) 17 był dostarczony przez Dr
[przypisy: grybobibobi, hydroxyzinum espefa, terapia kranio sakralna ]