Odpowiedź na terapię antyretrowirusową po pojedynczej dawce peripartum Nevirapiny czesc 4

Modelujemy również termin interakcji, dzieląc kohortę na wstępnie określone podgrupy zgodnie z momentem rozpoczęcia leczenia przeciwretrowirusowego (mniej niż 6 miesięcy po porodzie w porównaniu z 6 miesiącem lub więcej po porodzie). Po wykryciu interakcji przeprowadzono oddzielne analizy według podgrupy. Oceniliśmy czas do niepowodzenia wirusologicznego za pomocą modelu regresji Coxa i wykorzystaliśmy test log-rank do porównania odbiorców pojedynczej dawki newirapiny z biorcami placebo. Testy sumy rang Wilcoxona wykorzystano do porównania rozkładu liczby komórek CD4 + (lub zmian od wartości wyjściowej) u biorców pojedynczej dawki newirapiny i biorców placebo w każdym punkcie czasowym. Analizy są oparte na wszystkich danych dostępnych do lipca 2005 r., A wszystkie podane wartości P są dwustronne i nie są dostosowane do wielokrotnego testowania. Wyniki
Badana populacja
Rysunek 1. Rysunek 1. Kobiety (panel A) i niemowlęta (panel B) zapisały się do badania. Wszystkie kobiety w badaniu Mashi otrzymywały zydowudynę od 34 tygodnia ciąży przez poród. Przypisanie niemowlętom otrzymywania pojedynczej dawki newirapiny lub placebo w postaci matczynych zadań. ART oznacza leczenie przeciwretrowirusowe i nevirapine NVP.
W październiku 2004 r. Rozpoczęto leczenie przeciwretrowirusowe u 304 kobiet w badaniu Mashi. Dodatkowe 20 kobiet (6, które otrzymały pojedynczą dawkę newirapiny i 14 otrzymujących placebo) zmarło przed rozpoczęciem leczenia przeciwretrowirusowego. Spośród tych, którzy rozpoczęli leczenie, 71 rozpoczęło ante partum iw konsekwencji nie otrzymali jednej dawki dobowej newirapiny lub placebo, 8 rozpoczęło leczenie przeciwretrowirusowe nie oparte na nevirapine, a 7 zostało straconych w celu obserwacji lub zmarło przed wyrażeniem zgody na udział w badaniu. badanie. Dlatego do tej analizy włączono 218 kobiet (112 wcześniej losowo przydzielono do jednej dawki dobowej newirapiny i 106 do placebo) (Figura 1).
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka matek i niemowląt według grupy leczenia okołoporodowego. Charakterystyka matek 218 zakwalifikowanych kobiet była podobna w obu grupach (tabela 1). Sześćdziesiąt kobiet rozpoczęło leczenie przeciwretrowirusowe w ciągu 6 miesięcy po porodzie, a 158 rozpoczęło 6 miesięcy lub więcej po porodzie. Pomiary stężenia HIV-1 RNA w osoczu podczas 6-miesięcznej wizyty były dostępne dla 109 kobiet, które otrzymały pojedynczą dawkę newirapiny (97,3%) i 96, które otrzymywały placebo (90,6%) (ryc. 1). Pomiary poziomu RNA HIV-1 po 12 miesiącach były dostępne dla 94 kobiet w grupie leczonej newirapiną (87,0%) i 88 kobiet w grupie placebo (88,9%).
Tabela 2. Tabela 2. Niepowodzenie wirusologiczne u kobiet i niemowląt w okresie 6 miesięcy po rozpoczęciu leczenia przeciwretrowirusowego (ART). Rysunek 2. Rysunek 2. Czas do niepowodzenia wirusologicznego. ART oznacza leczenie przeciwretrowirusowe i nevirapine NVP.
Pierwotny punkt końcowy niepowodzenia wirusologicznego przez 6 miesięcy po rozpoczęciu leczenia przeciwretrowirusowego wystąpił u 5 biorców placebo (5,0%) w porównaniu z 20 biorcami pojedynczej dawki newirapiny (18,4%, p = 0,002) (tabela 2 i ryc. 2A). Istotnie wyższe odsetki niepowodzeń wirusologicznych obserwowano u pacjentów przyjmujących pojedynczą dawkę newirapiny w porównaniu z przyjmującymi pojedynczą dawkę placebo po 12 miesiącach (P = 0,04) i 24 miesiącach (p = 0,008) po rozpoczęciu leczenia przeciwretrowirusowego (tabela 2 i Figura 2A) oraz w analizie czasu do niepowodzenia wirusologicznego (P = 0,006).
Różnica w wynikach zależała od tego, kiedy rozpoczęto leczenie przeciwretrowirusowe
[podobne: szkoltex, bhmed świdnica, turhand opole ]