Rola prognostyczna podpisu genetycznego w komórkach nowotworowych piersi nowotworowych ad 6

Grupa 2 obejmowała pacjentów z średnim ryzykiem z aktywowaną sygnaturą WR lub dodatnim IGS (współczynnik korelacji,> 0), co oznacza złe rokowanie. Grupa 3 obejmowała pacjentów wysokiego ryzyka z aktywną sygnaturą WR i pozytywnym IGS (współczynnik korelacji,> 0), co oznacza złe rokowanie. Po 10 latach przeżycie bez nawrotów w grupie niskiego ryzyka, grupie pośredniej i grupie wysokiego ryzyka wyniosło odpowiednio 80%, 69% i 47%. Sygnatura WR 512-genu pochodzi z profilowania transkrypcyjnego stymulowanych surowicą fibroblastów. Podpis ten koreluje z przeżywalnością całkowitą i przeżywalnością bez przerzutów u pacjentów z rakiem sutka.8 IGS i sygnatura WR są reprezentacjami różnych zjawisk biologicznych i opierają się na nienakładających się listach genów. Porównaliśmy podpisy i ustaliliśmy, czy wynik byłby lepszy w przypadku obydwu kombinacji niż w przypadku samego podpisu. W tym celu wykorzystaliśmy dane dotyczące 262 pacjentów w bazie danych Netherlands Cancer Institute. Kiedy każdy podpis był używany osobno, znaczenie związku z wynikiem było podobne (patrz sekcja Wyniki, Rysunek 3 i Tabela 3a, wszystkie w Uzupełniającym dodatku). W wieloczynnikowej analizie zagrożeń proporcjonalnych Cox a IGS i sygnatura WR wykonały niezależnie, przy współczynniku ryzyka dla przerzutów 1,3 (95% CI, 1,1 do 1,5, P = 0,001) i 1,2 (95% CI, 1,1 do 1,4; P = 0,003), odpowiednio (patrz Tabela 3b Dodatku Uzupełniającego). Wynik ten sugerował, że obydwa sygnatury łącznie działałyby lepiej niż w pojedynkę. Korzystając z pełnych danych na temat 295 pacjentów z holenderskiej bazy danych Cancer Institute oraz zarówno IGS, jak i podpisu WR, stwierdziliśmy, że po 10 latach obserwacji choroba przerzutowa rozwinęła się u 20%, 31% i 53% pacjentów z guzami, które były negatywne dla obu podpisów, dodatnie dla jednego podpisu lub odpowiednio dla obu podpisów (rysunek 2). Wyniki były niemal identyczne, gdy przeprowadzono analizę dla podgrupy pacjentów z wysokim ryzykiem nawrotu, zgodnie z kryteriami prognostycznymi zarówno NIH, jak i St. Gallen (patrz Rysunek 4 w Dodatku Uzupełniającym).
IGS w innych typach nowotworów
Aby ocenić wkład w zdolność prognostyczną IGS funkcji transkrypcyjnych, które są specyficzne dla nowotworowych komórek nowotworowych piersi, w porównaniu z komórkami nowotworu złośliwego nienaurogennego, porównywaliśmy profile transkrypcyjne autologicznych par nowotworowych i nietlenogennych populacji komórek raka sutka. który został wyizolowany bezpośrednio z trzech pierwotnych próbek (patrz sekcja Metody i Tabela w dodatkowym dodatku). Na podstawie 186 genów IGS profile ekspresji genów pochodzące z nowotworowych komórek raka sutka korelowały istotnie z przeżywalnością całkowitą i przeżywalnością bez przerzutów po 10 latach (P <0,001 dla obu porównań), w porównaniu z profilami ekspresji z nietutorogenne komórki raka piersi (P = 0,3 dla całkowitego przeżycia, i P = 0,06 dla przeżycia wolnego od przerzutów) (patrz Figura 5 w Dodatku Uzupełniającym). Aby potwierdzić to odkrycie, porównaliśmy profile ekspresji genów zarówno nowotworowych jak i sparowanych pierwotnych komórek rakowych z niedrobnokomórkowym rakiem piersi z komórkami prawidłowego nabłonka sutka i oceniliśmy geny różnicowane ekspresyjnie (rakotwórcze komórki raka sutka vs. [patrz też: dentysta kraków ruczaj, informacja o dostępności leków, aspen fraxiparine ] [podobne: remondis pszczyna, terapia kranio sakralna, dzierzęcki ]