Rola prognostyczna podpisu genetycznego w komórkach nowotworowych piersi nowotworowych ad 7

Normalny nabłonek sutka oraz nienadorientyczne komórki raka piersi w porównaniu z prawidłowym nabłonkiem piersi). Profile ekspresji genów wytworzone z nowotworowych komórek raka sutka były ściślej związane z wynikiem, niż profile ekspresji genów generowane z nietoutogennych komórek raka sutka (P <0,05) (patrz Figura 6 w Dodatku Aneks). Ryc. 3. Ryc. 3. Powiązanie między IGS a przeżyciem wśród pacjentów z rakiem płuca, rdzeniakiem zarodkowym lub rakiem prostaty (panel C). Współczynnik korelacji Pearsona obliczono dla korelacji między IGS i każdym nowotworem, na podstawie wartości ekspresji 186 genów zawartych w IGS lub podklasie genów dostępnych w każdym zbiorze danych. Guzy podzielono na dwie grupy zgodnie z wartościami korelacji, przy czym średnią stosowano jako próg. Porównano krzywe przeżycia Kaplana-Meiera dla obu grup, z całkowitym przeżyciem (panele A i B) i przeżywalnością bez nawrotów (panel C) jako klinicznymi punktami końcowymi. Pacjenci z nowotworami o wzorze ekspresji genu, który był bardziej podobny do IGS (współczynnik korelacji, który był wyższy niż średnia wartość) mieli gorsze wyniki niż ci z nowotworami o wzorze ekspresji genu, który był mniej podobny do IGS (a współczynnik korelacji, który był taki sam lub mniejszy od wartości średniej).
Na podstawie tych obserwacji zbadaliśmy, czy IGS można zastosować do innych typów nowotworów, badając związek IGS z całkowitym przeżyciem i przeżyciem wolnym od nawrotów u pacjentów z rakiem płuc, rakiem prostaty lub rdzeniakiem zarodkowym. Za pomocą analizy korelacji Pearsona zanalizowano dane dotyczące 62 pacjentów z rakiem płuc, 60 z rdzeniakiem nerkowokomórkowym i 21 z rakiem prostaty, a pacjentów podzielono według guzów, które były ujemne pod względem IGS (współczynnik korelacji, który był mniejszy niż lub równy średniej wartości) i guzy, które były dodatnie pod względem IGS (współczynnik korelacji większy niż wartość średnia). W przypadku wszystkich trzech rodzajów raka profil ekspresji genu, który był ściśle skorelowany z sygnaturą IGS, był związany z odsetkiem przeżyć całkowitych lub wolnym od nawrotów, które były mniejsze niż 50% po 5 latach (Figura 3A). Całkowite przeżycie lub czas przeżycia bez nawrotów był wyższy wśród pacjentów z guzem, który był ujemnie skorelowany z IGS (> 60% wśród pacjentów z rakiem płuc i> 80% wśród pacjentów z rakiem płuca lub prostaty, P = 0,03, P = 0,004, i P = 0,001, odpowiednio) (Figura 3B i 3C).
Dyskusja
Porównaliśmy profile ekspresji genów komórek rakowych CD44 + CD24- / o niskiej rakotwórczości i prawidłowego nabłonka sutka, stosując mikromacierze do ekspresji genów. Zidentyfikowaliśmy unikalną listę 186 genów o różnej ekspresji i zdefiniowaliśmy sygnaturę genu, którą nazwaliśmy IGS. Związek między IGS a przeżywaniem całkowitym i nawrotem nowotworu był istotny nie tylko u pacjentów z rakiem sutka, ale także u pacjentów z rakiem płuc, rakiem prostaty lub rdzeniakiem zarodkowym. Wkład nowotworowego komponentu raka piersi w IGS miał zasadnicze znaczenie dla jego związku z wynikiem klinicznym. Wyniki te sugerują znaczenie kliniczne CD44 + / niskiej rakotwórczej podklasy komórek raka sutka.
Istnieje kilka możliwych wyjaśnień dotyczących związku między IGS a wynikami klinicznymi w czterech różnych typach nowotworów
[podobne: choroby genetyczne przykłady, aspen fraxiparine, półpasiec czy jest zaraźliwy ]
[podobne: denmed toruń, szynowanie zębów włóknem szklanym, mickey garage ]