Rola prognostyczna podpisu genetycznego w komórkach nowotworowych piersi nowotworowych cd

Przeżycie całkowite i czas przeżycia bez przerzutów w obu grupach analizowano i porównywano metodą Kaplana-Meiera. Różnice w przeżyciu testowano pod kątem istotności statystycznej za pomocą testu log-rank z użyciem oprogramowania GraphPad Prism, wersja 4.03 (oprogramowanie GraphPad). Jednowariackie i wielowymiarowe analizy przeżycia przy użyciu metody proporcjonalnych hazardów Coxa zostały wykonane przy użyciu oprogramowania R o otwartym kodzie źródłowym, wersja 2.1.0 (www.r-project.org). Wyniki
Generowanie IGS
Wcześniej rozpoznaliśmy nowotworowe komórki nowotworowe piersi na podstawie ich ekspresji białek powierzchniowych CD44 i CD24, które można wykorzystać do rozróżnienia między rakotwórczymi i nietolerogennymi komórkami raka sutka.1 W tym badaniu zdefiniowaliśmy prawidłowy nabłonek piersi. komórki takie jak te, które były pozytywne dla specyficznego nabłonka antygenu lub CD10 (białka powierzchni komórkowej, które znakują nabłonkowe komórki nabłonka sromu lub mioepitelialne komórki sutka). W analizie mikromacierzy szukaliśmy genów o różnej ekspresji pomiędzy rakotwórczymi komórkami raka sutka izolowanymi z sześciu różnych raków piersi (patrz Tabela w dodatkowym dodatku) i normalnych komórek nabłonka sutka pochodzących z trzech redukcji mammoplastycznych. W pięciu próbkach raka piersi z wystarczającą liczbą komórek do analizy potwierdzono, że komórki CD44 + CD24- / o niskiej linii, ale nie inne komórki rakowe, tworzyły guzy w teście nowotworu myszy (patrz Tabela w Dodatku Uzupełniającym). . Zbiór 186 genów został wybrany na podstawie istotnej różnicy, o czynnik 2, w poziomach ekspresji między rakotwórczymi komórkami raka sutka a normalnym nabłonkiem piersi. Poziom istotności 0,005 według t-Studenta został wybrany do porównania (opis procedury znajduje się w części Metody, rysunek i tabela 2, wszystkie w dodatkowym dodatku).
Tabela 1. Tabela 1. Klasyfikacja genów 186 w sygnaturze genetycznej inwazyjności (IGS). Tabela przedstawia klasyfikację 186 genów w IGS (w celu szczegółowego opisu IGS, patrz Adnotacja genów w Dodatku 2). Lista obejmuje geny zaangażowane w szlak jądrowy czynnik-.B, szlak kinazy białkowej aktywowany przez mitazę RAS i epigenetyczną kontrolę ekspresji genów (patrz sekcja Wyniki w dodatkowym dodatku). Wykazano, że te szlaki odgrywają kluczową rolę w tworzeniu się guzów, różnicowaniu komórek i rozwoju. Porównaliśmy sygnaturę IGS z wcześniej zgłoszonymi sygnaturami genów w raku piersi.15 Z 186 genów w IGS, tylko 6 pokryło się z sygnaturami odpowiedzi na rany (WR), 12 i żaden z genów w IGS nie stwierdzono inne sygnatury, sugerujące, że IGS jest nowym podpisem.
IGS i wynik w raku piersi
Tabela 2. Tabela 2. Ryzyko zgonu lub przerzutów u pacjentów z rakiem piersi (analiza jednoczynnikowa). Ryc. 1. Ryc. 1. Związek między IGS a przeżyciem u pacjentów z rakiem piersi. Współczynnik korelacji Pearsona obliczono dla korelacji między IGS i każdym z 295 nowotworów włączonych do bazy danych Holenderskiego Instytutu Raka na podstawie wartości ekspresji 186 genów zawartych w sygnaturze genowej
[patrz też: terapia poznawczo behawioralna warszawa, ośrodek dla osób uzależnionych, okulista w płocku ]
[przypisy: fotonet tychy, genowefa garage, grant jankowice ]